TÌM KIẾM QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

Tìm thấy 31 quyết định công bố

STT Số Quyết Định Trích Yếu Ngày Quyết định Cơ Quan Ban Hành
1 2009/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/08/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
2 1805/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
3 1806/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân và lĩnh vực Xử lý đơn thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
4 1797/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
5 1704/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/07/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang