STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1541 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa Văn phòng UBND tỉnh
1542 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Văn phòng UBND tỉnh
1543 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Văn phòng UBND tỉnh
1544 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Văn phòng UBND tỉnh
1545 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa Văn phòng UBND tỉnh
1546 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Văn phòng UBND tỉnh
1547 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Văn phòng UBND tỉnh
1548 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Văn phòng UBND tỉnh
1549 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Văn phòng UBND tỉnh
1550 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Văn phòng UBND tỉnh

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn