STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1271 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1272 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1273 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1274 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1275 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1276 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1277 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1278 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1279 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố
1280 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản UBND Huyện, thành phố

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn