STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1601 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
1602 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1603 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1604 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1605 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Văn phòng UBND tỉnh
1606 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1607 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1608 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1609 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1610 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn